Cách khắc phục chữ bị thưa khi căn lề đều hai bên trong Word [Office 2016 và Office 365]. Đã không ít lần bạn sử dụng Word và gặp trường hợp chữ bị thưa ra nhưng không biết nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào.

Cách-khắc-phục-chữ-bị-thưa-khi-căn-lề-đều-hai-bên-trong-Word-[Office-2016-và-Office-365]

Trung Tâm Tin Học Vinaseo Việt xin được giải thích rằng trường hợp này là do tại điểm cuối của đoạn văn bản đó có dấu ngắt dòng (Shift+Enter) mà không phải là dấu ngắt đoạn văn bản (Enter).

Đối với Microsoft Word phiên bản Office 2016 và Office 365, chúng ta có thể dễ dàng khắc phục bằng 2 cách như sau:

Cách 1: Đặt con trỏ ngay chữ cuối cùng của dòng đó nhấn Enter. Tuy nhiên, cách này thì chỉ có thể áp dụng cho 1 vài đoạn văn bản ngắn.

Cách 2: Sử dụng tính năng Replace để xử lý đối với những văn bản dài và có nhiều đoạn bị ngắt dòng, theo từng bước sau.

1. Nhấn Ctrl+H để hiện cửa sổ Find and Replace (Tìm và Thay thế).

2. Tại trang Replace (Thay thế) nhấn vào nút More (Nhiều hơn).

3. Đặt con trỏ vào ô Find what (Tìm gì), nhấn vào nút Special (Đặc biệt) và chọn là Manual line break (Ngắt dòng thủ công), hoặc gõ vào ô Find what: ^l.

4. Đặt con trỏ vào ô Replace with (Thay thế bằng) nhấn vào nút Special (Đặc biệt) và chọn Paragraph mark (Dấu ngắt đoạn), hoặc gõ vào ô Replace: ^p.

5. Nếu thay thế toàn bộ thì nhấn vào nút Replace All (Thay thế tất cả), bằng không thì dùng nút Find Next (Tim tiếp) để duyệt qua các vị trí cần thay thế và xử lý cho từng vị trí này.