Các lỗi hay gặp về hàm trong Excel. Khi sử dụng hàm để tính toán trong excel, chúng ta không tránh khỏi những lỗi này. Hôm nay, Trung tâm tin học Vinaseo Việt sẽ giải thích cho các bạn lý do của từng lỗi để các bạn có thể xử lý dễ dàng khi gặp phải.

#DIV/0!: Trong công thức có chứa phép chia cho 0 (zero) hoặc chia ô rỗng
#NAME?: Do đánh sai tên hàm hay tham chiếu hoặc đánh thiếu dấu nháy
#N/A: Công thức tham chiếu đến ô mà có dùng hàm NA để kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu hoặc hàm không có kết quả
#NULL!: Hàm sử dụng dữ liệu giao nhau của 2 vùng mà 2 vùng này không có phần chung nên phần giao rỗng
#NUM!: Vấn đề đối với giá trị, ví dụ như dùng nhầm số âm trong khi đúng phải là số dương
#REF!: Tham chiếu bị lỗi, thường là do ô tham chiếu trong hàm bị xóa
#VALUE!: Công thức tính toán có chứa kiểu dữ liệu không đúng.